2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Dışı Staj Anketi
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

U.Ü. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim programında kapsamlı bir yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir.

Sürekli gelişimi esas alan eğitim sistemi ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikte, evrensel ölçütlerde tekstil mühendisleri yetiştirmeyi kendine amaç edinen bölümümüzde;
eğitsel çıktılar sürekli olarak izlenip değerlendirilerek, elde edilen izleme sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmaktadır.

Bütün bu düzenleme ve değişikliklerin gerçekleştirilmesinde en önemli girdilerden birini, siz öğrencilerimizin görüşleri oluşturacaktır.

“Staj Değerlendirme Anketi” ne vereceğiniz cevaplar; daha sonraki yıllarda yapılacak staj düzenlemelerini iyileştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla kullanılacaktır.

Anket kapsamında isim, soyisim, öğrenci no. vb. bilgiler istenmemektedir. Bu anketi doldurarak yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Lütfen staj yaptığınız her firma için ayrı bir anket doldurunuz.

 

1 *Cinsiyetiniz:
2 *Hangi programa kayıtlısınız?
3 *Bölüme hangi yıl kayıt oldunuz?

4 *Stajınızı hangi şehirde yaptınız?

5 *Stajınızı hangi alan veya alanlarda yaptınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)
6 *Staj süresince yaptığınız gözlem, araştırma ve pratik çalışmalar neticesinde edindiğiniz bilgilere ve deneyimlere dayanarak 
        aşağıdaki maddelerde ifade edilen staj kazanımlarını ne kadar gerçekleştirdiğinizi değerlendiriniz.

  Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Katılyorum

Kesinlikle
Katılyorum

6.1. Tekstil işletmeleriyle ilgili genel bilgi edindim.
(konumu, tarihçesi, üretim alanı, yıllık üretim kapasitesi, çalışan sayısı, tekstil mühendisi sayısı ve görevleri)

6.2. Tekstil işletmelerindeki prosesler ve bu proseslerde kullanılan makinelerin cins ve adetleri ile ilgili bilgileri edindim.

6.3. Tekstil işletmelerinde bulunan makinelerin çalışma prensipleri, mekanizmaları, kapasiteleri ve kontrol sistemleriyle ilgili gözlem ve teknik araştırmaları yaptım.

6.4. Proses adımlarında kullanılan sarf malzeme, makine, yazılım ve kimyasal tiplerinin üretilen ürün üzerine etkileriyle ilgili gözlem ve teknik araştırmaları yaptım.

6.5. Proses adımlarında kullanılan sarf malzeme, makine, yazılım ve kimyasallarla ilgili parametrelerin/ayarlamaların üretilen ürün üzerine etkileriyle ilgili gözlem ve teknik araştırmaları yaptım.

6.6. Meydana gelen hataların tespiti için yapılan kalite kontrol/laboratuvar işlemleriyle ilgili gözlem ve teknik araştırmaları yaptım.

6.7. Meydana gelen hataların giderilmesi ve/veya azaltılması için yapılan işlemleri gözlemledim ve sonuçlarını araştırdım.

6.8. Proses adımlarıyla ilgili üretim hesaplamalarını yapabilme becerisi kazandım.

6.9. Proses adımlarıyla ilgili örnek iş ve zaman etütlerini hazırlayabilme becerisi kazandım.

6.10. Edindiğim bilgileri şematik/teknik çizim vb. görsel öğelerle birlikte rapor halinde sundum.

6.11. Edindiğim bilgileri teknik analizleri yapılmış numunelerle birlikte rapor halinde sundum.

6.12. Bireysel ve takım çalışması yürütme yeteneği kazandım.

6.13. Mesleki sorumluluk ve etik bilincin önemini kavradım.

6.14. İş güvenliği ile ilgili kurallara uyma becerisi kazandım.

7 *Firma tarafından stajyerlere sunulan imkanlar nelerdir? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)
8 *Stajınız sırasında teknik bilgilendirmede kimden yararlandınız? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)
9 *Stajınız sırasında firma size bir staj koçu (mühendis/tekniker/teknisyen/usta) atadı mı?
10 *Staj deneyimlerinize dayanarak aşağıdaki maddelerde ifade edilen noktaları ne kadar yeterli bulduğunuzu değerlendiriniz.
  Çok İyi İyi Orta Yetersiz Çok Yetersiz

10.1. Firmanın stajınızı etkin bir şekilde yapabilmeniz için sağladığı imkanlar (çalışma ortamı, yemek, servis, vb.)

10.2. Diyalog kurduğunuz kişilerden sorularınıza aldığınız cevapların yeterlik derecesi

10.3. Stajınız sırasında pratik çalışma imkanı

10.4. Derslerde aldığınız teorik bilgi ile staj esnasında gözlemlediğiniz  pratik uygulamaların örtüşme derecesi

10.5. Stajın eğitiminize ve  ileride çalışmayı tercih edeceğiniz tekstil alanını belirlemenizdeki katkısı

11 *Staj yaptığınız süre boyunca karşılaştığınız önemli bir sorun var mıydı? Varsa belirtiniz.

12 *Objektif bir değerlendirme yapacak olursanız, staja gereken dikkat ve özeni gösterdiğinizi düşünüyor musunuz?